Оферта

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Жеке кәсіпкер "Мұрагер", ЖСН 830520400244, орналасқан мекенжайы: Z05T6D3, Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан Ұлы дала көшесі, 7/7 (бұдан әрі мәтін бойынша" Сатушы " деп аталады), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған. Сатушы, басқалармен қатар, курстарды және өзге де тауарларды, қызметтерді Интернет желісіндегі веб-сайт арқылы қашықтықтан сатуды жүзеге асырады challenge.kz кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес, жеке және өзге де мұқтаждарда пайдалану үшін Қазақстан Республикасының аумағындағы азаматтарға беріледі.
1.2. Сатып алу-сату шартының барлық елеулі талаптарын қамтитын және белгісіз тұлғалар тобына бағытталған осы ұсыныс Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады (бұдан әрі мәтін бойынша "Оферта"). Сайтта ұсынылған тауарлар мен қызметтерге тапсырысты ресімдеу және/немесе ресімдеу ниеті бар жеке тұлға (бұдан әрі мәтін бойынша "Тапсырыс" деп аталады) challenge.kz және өз бетінше сатып алу үшін қажетті әрекетке қабілеттілікке ие (бұдан әрі мәтін бойынша "сатып алушы" деп аталады) сатушымен тапсырыс беру арқылы осы ашық ұсыныстың шарттарын қабылдау арқылы ғана сатып алу-сату шартын (бұдан әрі мәтін бойынша "шарт") жасасуға құқылы. Тапсырысты сатып алушы дүкеннің интернет-сайты арқылы дербес ресімдейді challenge.kz (бұдан әрі мәтін бойынша"Сайт" деп те аталады). Тапсырысты рәсімдегеннен кейін сатушы қажет болған жағдайда тапсырыс туралы ақпаратты нақтылау үшін сатып алушымен байланысады. Сайтта тапсырыс беру үшін Сатып алушы өзінің атын, тегін, электрондық пошта мекенжайын, байланыс телефонын көрсетуі керек . Нұсқау Алушы псевдонимов/керлер болып табылады артықшылықты. Сатып алушы тапсырысты рәсімдеу кезінде өзінің дербес деректерінің дұрыс көрсетілуіне жауапты болады. Сайтқа тіркелгеннен кейін challenge.kz сатып алушыға бірегей логин-пароль беріледі және оған тек Сатып алушы қол жеткізе алады. Сатып алушы туралы ақпарат сатушы жүйесінде сатып алу тіркелген немесе ресімделген сәттен бастап сатып алушының есептік жазбасын жойған сәтке дейін сақталады және басқа пайдаланушылардың қарауына қолжетімсіз challenge.kz
2. ТАПСЫРЫСТЫ ТӨЛЕУ
2.1. Тапсырыстың төлемін Сатып алушы тапсырыс бағасының 100 % (жүз пайыз) мөлшерінде қолма-қол ақшасыз жүзеге асырады.
2.2. Сатып алушы тапсырысты төлеген сәт банктік аударым жасалған күн болып саналады.
2.7. Әр курстың бағасы сайтта көрсетілген.
2.8. Сатып алушы төлеген бағам төленген сәттен бастап алты ай ішінде немесе сатып алушы курстан өткені туралы сертификат алғанға дейін қол жетімді болады.
3. Шағымдар
3.1. Сатып алушының кез-келген шағымдары, оның ішінде кемшіліктерге қатысты шағымдар дәлелді негіздемелерді қамтуы керек, сонымен қатар анық көрсетілуі және сатушының кеңсесіне жазбаша түрде жіберілуі керек.
4. АКЦИЯЛАР, КУПОНДАР ЖӘНЕ ЖЕҢІЛДІКТЕР
4.1. Сатушы анда-санда түрлі акциялар өткізуге, купондар шығаруға, сатып алушыға жеңілдіктер беруге құқылы.
4.2. Акция дегеніміз-сатушы әр уақытта бөлек айтқан шарттарда сатып алушыға курстарды сату үшін белгілі бір мерзімге сатушы өткізетін іс-шара.
4.3. Купон деп сатушы белгілеген белгілі бір нысанда сатушы жасаған және сатып алушыға жеңілдікті шарттармен курсты сатып алу құқығын / купонда көрсетілген мерзімде жеңілдікті шарттармен курсты сатып алуға байланысты қызметтерді пайдалану құқығын беретін құжат түсініледі. Купонды Сатып алушы купонда көзделген тәртіппен және тек 1 (бір) рет пайдалана алады.
4.4. Жеңілдік дегеніміз-Сатып алушы сатқан бағамның сатып алу бағасы төмендейтін сома. Жеңілдіктер туралы ақпарат сайтта бар. Сатушы мезгіл-мезгіл сатып алушының әртүрлі курстарға деген қызығушылығын арттыруға арналған конкурстар өткізуге құқылы. Конкурсты өткізудің тәртібі мен шарттары сатушымен әрбір жағдайда жеке келісіледі, конкурсты өткізудің тәртібі мен шарттары туралы ақпарат сайтта орналастырылады.
5. ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ
5.1. Дүкеннің интернет-сайты арқылы қашықтан жүзеге асырылатын кез-келген сатып алу әрқашан сатып алушының жеке деректерін ұсынумен байланысты. Бұл деректер төлем процесін және тапсырысты жеткізуді қамтамасыз ету үшін қажет.
5.2. Сатушы осы ақпараттың барлық құндылығын және оны сақтау, өңдеу және пайдалану жауапкершілігін түсінеді, сондықтан қауіпсіздік пен құпиялылық сияқты параметрлерге ерекше назар аударады. Сатушы жүйеде сақталатын барлық деректердің "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес заңсыз қол жеткізуден немесе пайдаланудан сенімді қорғалуына барынша күш салады.
5.3. Сатып алушы дербес деректердің субъектісі болып табылады және өзінің дербес деректерін беру туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ оның дербес деректерін пайдалану мақсаттары туралы хабардар бола отырып, оларды еркін, саналы түрде, өз еркімен және өз мүддесінде сақтауға, өңдеуге және пайдалануға келісім береді.
5.4. Сатушы Сатып алушының дербес деректері сату, жеткізу процесін жүзеге асыру үшін және қажет болған жағдайда клиенттік қолдауды жүзеге асыру үшін ғана пайдаланылатынына кепілдік береді.
5.5. Сатушы сатып алушымен шарттың талаптарын қамтамасыз етуге қатысатын сатушының серіктестерін қоспағанда, сатып алушының дербес деректері үшінші тұлғаларға берілмейтініне кепілдік береді.
5.5. Сатып алушы өз шотындағы ақпаратты өзгертуге немесе оны кез келген уақытта жоюға құқылы.
5.5. Дербес деректерді өңдеуге келісімді Дербес деректер субъектісі кез келген уақытта кері қайтарып алуы мүмкін.
5.6. Сатушының Ақпараттық, оның ішінде жарнамалық хабарламаларды, өткізілетін науқандар туралы мәліметтерді, жеңілдіктер беру туралы мәліметтерді сатып алушының электрондық поштасына, ұялы телефонына оның келісімімен ғана жіберуге құқығы бар. Сатып алушы жарнамалық және басқа да ақпаратты алудан бас тартудың себептерін түсіндірместен бас тартуға құқылы.
5.7. Сатып алушының осы Офертаны акцептеуі сатып алушының (дербес деректер субъектісінің) сатушының, сатушының серіктестерінің оның дербес деректерін жинауға, сақтауға, өңдеуге келісімін алуының дәлелі болып табылатындығын білдіреді.
5.8. Сатушы сатып алушыларға қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында ғана сатып алушымен телефон арқылы сөйлесулерді жазуға құқылы. Бұл ретте сатушы телефон арқылы сөйлесу жазбаларына және оларды жүргізу барысында алынған ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.
6. ЖАУАПКЕРШІЛІК, ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
6.1. Осы Офертаның ережелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
6.2. Шарттың қолданылу кезеңінде туындайтын сатушы мен Сатып алушы арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.
6.3. Дауларды келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.
7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
7.1. Сатушы кез келген уақытта осы Офертаның мәтініне кез келген өзгерістер енгізуге, Офертаны тоқтатуға, сатып алушыға алдын ала хабарламай жаңа Офертаны орналастыруға құқылы.
7.2 Жаңа Оферта, Офертаға енгізілетін өзгерістер, Офертаны тоқтату Сатып алушы үшін бұл туралы ақпаратты сайтта орналастырғаннан кейін жарамды болады. Сатушы мен Сатып алушы арасындағы қарым-қатынаста Акцепт алған сәтте әрекет ететін Офертаның ережелері қолданылады.
7.3. Егер осы Офертаның бір ережесі жарамсыз немесе орындалмайтын деп танылса, бұл осы Офертаның басқа ережелерінің жарамсыздығына әкеп соқпайды.
7.4. Офертада көзделмеген барлық қалған жағдайларда сатушы мен Сатып алушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.